DHZ Vitanova slider

DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor

Rýchly kontakt

Mapa Vitanová

Marcel Tomlan

 • email@dhzvitanova.sk
 • 0903 845 946
 • Odkazy

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

  DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor
  Hasičské desatoro

  1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v    nešťastí.
   

  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si  dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
   

  3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
   

  4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od  teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše. 
   

  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
   

  6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v    spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
   

  7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je     nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
   

  8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody  priateľským spôsobom zmenil alebo      uzmieril.
   

  9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a  správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale      celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
   

  10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš    dobrým hasičským dobrovoľníkom.

   
  VYKUROVACIE OBDOBIE

  Vykurovacie obdobie - zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
    

  Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy.

  Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob. Vykurovacie obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore- v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich.

  Chceme upozorniť občanov najmä na tieto skutočnosti:
  Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z.

  Spotrebič, dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania sa inštaluje v stavbe do prostredia, pre ktoré je vyhotovené. To znamená, že pred inštaláciou je potrebné určiť druh prostredia. Spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo, určený na pripojenie, musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

  Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.

  Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl.401/2007Z.z.

  Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou /kominár/, avšak ten, kto ich vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Lehoty čistenia a kontroly komína sú uvedené v § 20 vyhl.401/2007.

  Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách!

  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,
  raz za:
  4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
  2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

  Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

  Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína.

  Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly, prípadne preskúšania komína a dymovodu sa vydáva na účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho dozoru. Vyhotovuje ho ten, kto uvedené práce vykonal.

  Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.
  Len dôsledným dodržiavaním protipožiarnych predpisov predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch a Vy a celá Vaša rodina prežije vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

  Keď to zhrnieme do jednej vety, treba dodržať toto : Pri používaní spotrebičov dbať na správne umiestnenie a pripojenie spotrebiča, dostatočný prívod vzduchu a odvod spalín, používať predpísané palivo, dodržiavať bezpečné vzdialenosti, používať izolačné a nehorľavé podložky a nehorľavé podlahy, dodržiavať návod na obsluhu, používať schválené spotrebiče a zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov.

   
  POŽIAR ZADNÝCH STAVOV V LIESKU

  Dňa 28.10. 2011 sme boli prizvaní na požiar zadných stavov v Liesku na hornom konci .Požiar pravde podobne spôsobili deti ktoré sa tam hrali lebo dom a zadné stavy sú už neobývané.Na hasenie požiaru boli vytvorené štyry požiarné utoky aby sa zabránilo rošireniu požiaru na okolité  stavby.Požiar likvidovali profesionáli z Tvrdošína,a dobrovoľníci z Vitanovéj ,Liesku ,Čimhovéj ,Hladovky.

   
  Poslanie hasičov


  Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.
   
  HASIČSKÁ SÚŤAŽ VITANOVÁ 2011

  Hasičská súťaž vo Vitanovéj dopadla podľa očakavania, počasie bolo na jednotku .Naší hasiči potvrdili že , ešte vedia zabodovať aj keď nepatria medzi najmjadších , klubúk dole pre  hasičou z Liesku ktorý boli najstarším slovenským družstvom.Naši najmenší plameniaci svojou ukážkou potrdili že, už sú veľkými hasičmi.

  Výsledná listina:

  1. Vitanová
  2. Liesek
  3. Čimhová
  4. Hladovka
  5. Suchá Hora

   
  « Začiatok Predchádzajúce1112131415 Ďalší Koniec»

  Strana 15 z 15