DHZ Vitanova slider

DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor

Rýchly kontakt

Mapa Vitanová

Marcel Tomlan

 • email@dhzvitanova.sk
 • 0903 845 946
 • Odkazy

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

  VYKUROVACIE OBDOBIE PDF Tlač Email
  Napísal používateľ Administrator   
  Štvrtok, 08 December 2011 10:17

  Vykurovacie obdobie - zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
    

  Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy.

  Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob. Vykurovacie obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore- v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich.

  Chceme upozorniť občanov najmä na tieto skutočnosti:
  Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z.

  Spotrebič, dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania sa inštaluje v stavbe do prostredia, pre ktoré je vyhotovené. To znamená, že pred inštaláciou je potrebné určiť druh prostredia. Spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo, určený na pripojenie, musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

  Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.

  Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl.401/2007Z.z.

  Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou /kominár/, avšak ten, kto ich vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Lehoty čistenia a kontroly komína sú uvedené v § 20 vyhl.401/2007.

  Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách!

  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,
  raz za:
  4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
  2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

  Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

  Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína.

  Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly, prípadne preskúšania komína a dymovodu sa vydáva na účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho dozoru. Vyhotovuje ho ten, kto uvedené práce vykonal.

  Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.
  Len dôsledným dodržiavaním protipožiarnych predpisov predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch a Vy a celá Vaša rodina prežije vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

  Keď to zhrnieme do jednej vety, treba dodržať toto : Pri používaní spotrebičov dbať na správne umiestnenie a pripojenie spotrebiča, dostatočný prívod vzduchu a odvod spalín, používať predpísané palivo, dodržiavať bezpečné vzdialenosti, používať izolačné a nehorľavé podložky a nehorľavé podlahy, dodržiavať návod na obsluhu, používať schválené spotrebiče a zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov.

  Posledná úprava Štvrtok, 08 December 2011 10:34